.
Jesteś tutaj: Macmillan dla Szkół

Regulamin serwisu „Macmillan dla szkół”

Serwis „Macmillan dla szkół”, działający pod adresem www.macmillandlaszkol.pl prowadzony jest przez spółkę Macmillan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 146 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133203, NIP 527-22-56-489.

§ 1
Wprowadzenie


1.    Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu „Macmillan dla szkół” (zdefiniowanego w § 2 poniżej) oraz prawa i obowiązki Serwisu. Akceptacja regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia.
2.    Kontakt z administratorem może nastąpić korespondencyjnie na adres Usługodawcy (zdefiniowany w § 2 poniżej) lub pocztą e-mail na adres: mds@macmillan.pl
3.    Usługi Serwisu są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1422).

§ 2
Definicje


Następujące wyrazy pisane w regulaminie wielką literą, będą miały znaczenie nadane im poniżej:
1.    Administrator – administratorem Serwisu jest Usługodawca;
2.    Klient – nauczyciel, dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez placówkę oświatowo-wychowawczą w systemie oświaty, zweryfikowana przez reprezentanta wydawnictwa, która złożyła zamówienie i otrzymała automatyczne potwierdzenie, że zamówienie zostało przyjęte przez Usługodawcę do realizacji;
3.    Produkty – wszelkie produkty, jakie mogą być zamówione za pośrednictwem Serwisu;
4.    Serwis – serwis „Macmillan dla szkół”, działający pod adresem www.macmillandlaszkol.pl prowadzony przez Usługodawcę;
5.    Regulamin – niniejszy regulamin;
6.    Usługodawca - Macmillan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 146 A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000133203, NIP 527-22-56-489.


§ 3
Wymagania techniczne


1.    W celu prawidłowego korzystania ze Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
a.    Posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputer stacjonarny, komputer przenośny, tablet;
b.    Dostęp do sieci Internet;
c.    Adres poczty e-mail;
d.    Przeglądarka internetowa:
i.    IE wersja 9 lub nowsza,
ii.    Firefox wersja 27 lub nowsza,
iii.    Opera wersja 22 lub nowsza,
iv.    Chrome 35,
v.    Safari 5.1.7;
e.    ekran o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
2.    Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu, należy je wszystkie wyłączyć.
3.    Niektóre materiały zamieszczone w Serwisie w zależności od formatu, wymagają:
a.    word (*.doc/*.docx): Edytora tekstów Microsoft Word w wersji 2003
b.    mp3: Plik muzyczny odtwarzany przez popularne programy muzyczne
c.    PDF: Plik odtwarzany przez Adobe Reader
d.    ZIP - plik skompresowany, który można rozpakować za pomocą wbudowanych narzędzi w Microsoft Windows od wersji 7 lub za pomocą darmowych programów dostępnych w Internecie.


§ 4
Dostęp do serwisu - rejestracja

  1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest:
  2. wypełnienie zamieszczonego w Serwisie formularza rejestracyjnego,
  3. wysłanie formularza rejestracyjnego do weryfikacji,
  4. uzyskanie pozytywnej weryfikacji przez reprezentanta Usługodawcy;
  5. korzystanie z co najmniej 15 podręczników z oferty Usługodawcy dla przedszkoli i szkół publicznych zakupionych przez uczniów Klienta, lub
  6. deklaracja zakupu i skorzystania przez uczniów Klienta z co najmniej 15 podręczników z oferty Usługodawcy dla przedszkoli i szkół publicznych w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zarejestrowania Klienta w Serwisie;

2.  Reprezentant Usługodawcy w ciągu 48 godzin zweryfikuje prawo Klienta do korzystania z serwisu.

3. Po weryfikacji Klient otrzyma e-mail z informacją o weryfikacji – od tej pory Klient może logować się w Serwisie i składać zamówienia, korzystając ze swojego loginu (w tym przypadku adresu mailowego) oraz hasła.

3.    Klient jest zobowiązany przestrzegać prawa. Nie wolno korzystać z Serwisu w sposób niezgodny z prawem.

4. W przypadku niespełnienia warunku określonego w pkt. 1e niniejszego paragrafu, konto Klienta zostanie zawieszone.


§ 5
Działalność Serwisu


1.    Wszystkie Produkty dostępne w Serwisie są nowe. Ceny Produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT należny w wysokości na dzień zawarcia umowy sprzedaży), o ile wyraźnie nie wskazano inaczej oraz wyrażone są w walucie polskiej.
2.    Serwis umożliwia zamawianie Produktów 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i konserwacyjnych.
3.    Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia.
4.    Terminy i sposób zapłaty:

  1. w przypadku zamówień dotacyjnych:

– przelew na wskazane konto w ciągu 60 dni od daty wystawienia faktury

  1. w przypadku zamówień na zestawy nauczycielskie:

 - przelew na wskazane konto w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury, po zaakceptowaniu przez placówkę oświatową (płatnika)

- za pobraniem – płatność gotówką przy odbiorze towaru.

5.    Serwis dostarcza Produkty wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka Produktów do Klienta następuje w terminie 5 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży lub w terminie uzgodnionym z Klientem na adres wskazany w formularzu zamówienia.
6.    Towar jest dostarczany kurierem GLS w ciągu 1-2 dni roboczych od dnia wysyłki Produktów.

Przy zamówienia dotacyjnych koszty transportu pokrywa Usługodawca.

Przy zamówieniach na zestawy nauczycielskie o wartości powyżej 50,00 zł koszty dostawy pokrywa Usługodawca. Jeśli zamówienie na zestawy nie przekracza 50,00 zł, wówczas koszt przesyłki kurierskiej wynosi 14,90 zł.

8.    Faktury i paragony wysyłane są w paczce wraz z zamówionymi Produktami.
9.    W przypadku, gdy zamówienie jest niekompletne lub zawiera nieprawidłowe dane, Usługodawca zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji zamówienia poprzez kontakt z Klientem. Realizacja takiego zamówienia zostaje wstrzymana do czasu uzupełnienia lub zmiany zamówienia przez Klienta.
10.    W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, o zaistniałej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
11.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień w stosunku do Klientów niewykonujących lub naruszających Regulamin.


§ 6
Własność intelektualna


1.    Serwis oraz Produkty, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie podlegają ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1410) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.) i ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zm).
2.    Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3.    Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie, Klienci nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
4.    Bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, Klienci mogą korzystać ze Serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest modyfikowanie, zarobkowe zwielokrotnianie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Serwisu lub jego części, z wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Punkt niniejszy dotyczy również utworów i baz danych zamieszczonych w Serwisie.


§ 7
Dane osobowe


1.    Klient podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do korzystania ze Serwisu.
2.    Usługodawca zapewnia Klientowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, aktualizowania i usuwania.
3.    Dane osobowe Klienta, o ile wyrazi na to zgodę, mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do przesyłania mu drogą elektroniczną na adres e-mail informacji reklamowych i promocyjnych, a także w innych celach marketingowych związanych z działalnością Usługodawcy.
4.    Usługodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Klientów, a zbiór danych osobowych Klientów został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5.    Usługodawca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające zbiór danych o których mowa w art. 36-39 oraz spełnia wymagania określone w przepisach o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.)


§ 8
Pliki cookies


1.    Serwis może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka, tj. pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika), które służą identyfikacji przeglądarki oraz przechowywania informacji o procesie logowania podczas korzystania z Serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
2.    Serwis korzysta także z Google Analytics - usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa cookies w celu umożliwienia Sklepowi przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze Sklepu przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Sklepu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
3.    W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych w Serwisie.


§ 9
Prawo odstąpienia od umowy


1.    Na podstawie art. 27 ustawy powołanej w § 11 ust. 2 lit. b) Konsumentom przysługuje tzw. prawo do namysłu polegające na możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
2    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Produktów takich jak nagrania dźwiękowe, nagrania wizualne albo programy komputerowe, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
4.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, Konsument powinien złożyć Usługodawcy na piśmie (przykładowo korzystając ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przesyłając je na adres:

Loxxess Polska Sp. z o.o.
Ołtarzew, ul. Poznańska 251
05-850 Ożarów Mazowiecki

lub pocztą e-mail na adres mds@macmillan.pl

w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Produktem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od daty otrzymania przesyłki.
5.    Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.    Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. 7.    Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta w przesłanym oświadczeniu lub e-mailu.
8.    Konsument ma obowiązek na swój koszt zwrócić Produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Przedmiotu przed jego upływem. Konsument jest zobowiązany ponieść tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w szczególności koszty przesyłki lub transportu. Produkty dostępne w Serwisie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
9.    Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


§ 10
Odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność
Produktów z umową. Procedura reklamacyjna


1.    Usługobiorca ma obowiązek dostarczyć Produkty bez wad wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi Produktu będącymi w jego posiadaniu.
2.    Usługodawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, przez okres 2 lat od wydania Produktu Klientowi.
3.    Przed odbiorem przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W razie wykrycia uszkodzenia przy odbiorze przesyłki, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
4.    Wszelkie reklamacje dotyczące wad Produktów należy zgłaszać Usługodawcy listownie wraz z reklamowanym Produktem na adres:

Loxxess Polska Sp. z o.o.
Ołtarzew, ul. Poznańska 251
05-850 Ożarów Mazowiecki

z dopiskiem: „Reklamacja”. Kontakt w sprawie reklamacji: drogą elektroniczną na adres: mds@macmillan.pl lub telefonicznie w dni robocze w godzinach: 8:30 – 15:30 pod numer: 22 321 19 52 (koszt połączenia według taryfy operatora).
5.    Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Klienta, jego dane kontaktowe (numer telefonu i adres mailowy) oraz zwięzłe przedstawienie problemu. Reklamacja dotycząca wady Produktu powinna zostać dołączona do zwracanego Produktu i powinna dodatkowo zawierać wskazanie numeru dokumentu sprzedaży oraz oczekiwania Klienta dotyczące sposobu realizacji zobowiązań (przykładowo korzystając ze wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Jeżeli informacje zawarte w reklamacji będą niewystarczające, Usługodawca niezwłocznie wystąpi o ich uzupełnienie. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Usługodawca.
6.    Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
7.    Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Usługodawcy droga elektroniczną na adres:  mds@macmillan.pl lub telefonicznie 22-32-11-998.
8.    Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, których dane teleadresowe wskazane są pod adresem: www.uokik.gov.pl/ wazne_adresy.php#faq596. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do polubownego trybu rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


§ 11
Postanowienia końcowe


1.    Usługodawca nie jest związany żadnym z kodeksów dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
2.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności:
a.    ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1422);
b.    ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);
c.    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014 poz. 121).
3.    Usługodawca zobowiązuje się poinformować o zamierzonej zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przesyłając tekst jednolity nowego regulaminu na adres e-mail Klienta wskazany podczas rejestracji.
4.    Regulamin jest dostępny w formacie PDF pod następującym adresem www.b2s.macmillan.pl
5.    Regulamin obowiązuje od chwili zamieszczenia na stronie internetowej www.b2s.macmillan.pl.
 


Załącznik nr 1 do Regulaminu: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Załącznik nr 2 do Regulaminu: Reklamacja/zwrot towaru

 

Copyright © 2015 Macmillan Polska
Copyright © 1998-2024 by Komputronik S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Engine NET Corner by Komputronik API Sp. z o.o.